ใบสมัครงาน

สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครงาน 3BB ภาคเหนือตอนบน

* จำเป็น
สามารถเลือกเพิ่มจังหวัดที่ไปทำงานได้จริง
สามารถเลือกเพิ่มตำแหน่งงานที่ต้องการ
 วัน   เดือน   ปีพ.ศ. 
* จำเป็น

ประวัติการศึกษา (ล่าสุด)

* จำเป็น

ประวัติการทำงาน (ล่าสุด)


ข้าพเจ้าได้รับทราบและยอมรับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับพนักงานและผู้สมัครงานของบริษัทฯ และยินยอมให้บริษัทเก็บ รวบรวม ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว อาทิ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เป็นต้น ของข้าพเจ้าที่ใช้สมัครงาน เพื่อการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติในการรับเข้าทำงาน รวมทั้งเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านในการสมัครงานกับบริษัท รวมทั้งยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นแก่บุคคลภายนอกหรือบริษัทในกลุ่มจัสมินเท่าที่จำเป็น ตามนโยบายฯ ที่มีประกาศไว้บนเว็บไซต์ https://it-ess.triplet.co.th/privacy-policy/emp